Article

Leenjii Naamusa Iddoo Hojii

Inistiitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa dandeetti raawachisummaa Ogeessotaa fi hojjattoota Inistitiyuutichaa cimsuuf mata dure "Maalummaa Hojii fi Naamusa Iddoo Hojii'' jadhu irratti leenji kenne jira. Leenjiin kuniis qajeeltoowwan naamusa gaarii manni hojii tokko qabaachu qabu adda baasuun hojjattootni hojjattootni naamusa iddoo hojii daran akka goonfatan taasisuu, kenna tajaajila hojii naamusa ol'aanaan maamiltootaaf kennuun ergama, mul'ata fi kaayyoo Inistitiyuutichi dhaabbateef dhugoomsuuf kan kaayyeffatee ta'u Daayirektarri Dhimma Leenjii fi Tajaajila Gorsaa Obbo Dhaabaa Dirribaa ibsaniiru.

 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.