Article

Raawwii Hojiiwwan Kurmaana 1ffaa Onkoloolessa 24/2014 ILQSO

 
Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa raawwii hojiiwwan Kurmaana 1ffaa Magaalaa Adaamaatti qorachaa jira. 
Bu'uuruma kanaan yeroo ammaa gabaasni raawwii hojiiwwan kurmaanaa 1ffaa bara 2014 Daayirektoreetiiwwan dhimmi ilaaluun dhiyaachaa jira. Kaayyoon waltajjii kanaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qorachuun ciminaalee fi hanqinaalee jiran adda baasuun ciminaaleen daran cimanii akka itti fufanii fi hanqinaaleen immoo akka furaman taasisuu akka tae Daayirektarri Ol’aanaan Inistitiyuutichaa Obbo Kumasaa Araarsaa dubbataniiru. Dabalataanis cheeklistiin hojiiwwan kurmaana 2ffaa keessatti raawwatamuuf karoorfamanii dhiyaatee kan irratti mariatamuu fi kallattiinis kan kaaamu tauun hubatameera.
 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.