Article

Workishoppii Dhiyeessa Qorannoowwan Seeraa ILQSO

Workishoppii kun guyyoota lamaaf kan gaggeeffamu yemmuu ta'u qorannoowwan seeraa sadi dhiyaatanii dhiyaatanii kan irratti mari'atamu ta'a. Isaaniis:

1.Sababootaa fi miidhaawwan Diiggaa Gaa'ilaa

2. Hojiirra Oolmaa Qorannoowwan ILQSO

 3. Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaati.

 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.