Our Services

Sirna haqaa naannoo  ykn  hawaasa tokko keessatti dagaagisufis ta’ee dagaagee akka itti fufu  tasisuudhaaf ogeessota qaamlee haqaa aadaa kenninisa tajaajila haqaa hawaasa keessa jiranii...

Leenjii hojiin duraajechuun leenjii Abbooti Seeraa, Abbootii Alangaa, Rijistraara, Abukaattoo Ittisaa akkasumas hojjatoota seektara qaamolee haqaa kana ta’uudhaan gara sirnichaatti...

Sagantaa Leenjii Hojiirraa Yeroo Gabaabaa ogeessota seeraa qamolee haqaa keessa hojjetaniif hojii idilee isaanii irra osoo jiranuu leenjii cimsannaa huminaa guyyota 3-5 fudhatu mata...

Leenjiin hojiirraa yeroo dheeraa ogeessota seeraa qaamolee haqaa keessatti hojii idilee irra jiraniif dandeettii raawwachiisummaa isaanii dabaluudhaaf  ofitti fudhachuudhaan ji’oota...

Tajaajilli  haqaa lammiileef kennamu saffisaa, qulqullinaa fi dhaqqabamummaa kan qabu akka ta’u barbaadama. Sirni haqaa naannoo keenyaa rakkoo walxaxaa keessa ture kan akka hanqina humna...

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.