GamaaggamaRaawwii Hojii Kurmaana 2ffaa bara 2016

  • 23 Apr 2024
  • Posted by adminilqso
  • 0 Comments

GamaaggamaRaawwii Hojii Kurmaana 2ffaa bara 2016

Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 2ffaa bara 2016 Inistitiyuutichaa gamaggamaa jira. Gamaaggamni kun raawwii hojii Inistitiyuutichaa gadifageenyaan qorachuun ciminaalee jiran daran cimsuu fi hanqinaalee jiran fooyyessuun karoora Inistitiyuutichaa milkeessuuf akka ta'e Daayirektarri Ol'aanaan Inistitiyuutichaa Obbo Doobee Dhaabaa ibsanii jiru.