Article

Leenjiin leenjistummaa

Leenjiin leenjistummaa mata duree 'Mirkaneessaa fi Galmeessa Sanadaa (MGS): Seera, Hojimaataa fi Rakkoolee Mul'atan' jedhu irratti Abbootii Alangaatiif kennamu itti fufee marsaan 2ffaan isaa magaalaa #shaashamanneetti kennamaa jira. Hojiin mirkaneessaa fi galmeessa sanadaa hojii bal'aa Biiroon Abbaa Alangaa Waliigalaa hojjatu ta'us kanaan dura xiyyeeffannoo argatee leenjiin irratti kennamaa kan hin turre ta'uu fi yeroo ammaa mata duree kanarratti leenjiin kennamuun dandeettii raawwachiisummaa ogeessota hojii kana raawwatanii kan cimsuu fi hanqinaalee kenna tajaajilaa gama kanaan jiranis furuuf kan gargaaru ta'uun ibsamee jira.

 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.