Leenjii Hojiirraa Yeroo Gabaabaa Magaalaa Dirreedhawaatti

  • 01 May 2024
  • Posted by adminilqso
  • 0 Comments

 

Leenjii Hojiirraa Yeroo Gabaabaa Magaalaa Dirreedhawaatti

Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa mata duree "Seerota ijaarsaa" jedhu irratti Magaalaa Dirreedhawaatti leenjii kennaa jira. Leenjichi Abbootii Seeraa, Abbootii Alangaa fi ogeessota seeraa waajjiraalee mootummaa bulchiinsa magaalaa Dirreedhawaa; Abbootii seeraa fi Abbootii Alangaa Godina Harargee Bahaa, Harargee Lixaa fi Magaalaa maayaa akkasumas Abbootii seeraa naannoo somaaleetiif kannamaa jira.

Leenjiin kun qindoomina ILQSO fi Mana Murtii Ol'iyyannoo Bulchiinsa Magaalaa Dirredhawaatiin kan kennamuudha.

Leenjicha kan jalqabsiisa Afyaa'ii Mana Marii Bulchiinsa Magaalaa Dirredhawaa kabajamtuu Aaddee Faatiyaa Adam yoo ta'an leenjichi dandeettii raawwachiisummaa ogeessota Seeraa cimsuu cinaatti hariiroo ILQSO'n naannolee ollaa waliin qabu kan jabeessuudha jedhaniiru.

 

ILQSO, Gurraandhala 7, Bara 2016